foto-cover Slider-1 Slider-2 Slider-3 Slider-4

Në kuadër të promovimit dhe nxitjes së klimës së biznesit në nivel vendor, një funksion ky i ri i qeverisjes vendore, Bashkia Tiranë ka shpallur më datën 7.11.2016 njoftimin për mbështetjen me grante individuale të biznesit social rinor në kuadër të projektit për Fondin e Programit të Nxitjes së Punësimit të miratuar me Vendim te Komisionit të Ndihmës Shtetërore Nr 68 datë 25.10.2016 dhe V.K.B nr 58 datë 30.12.2015 për “Miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2016-2018 . Buxheti ne dispozicion te 40 granteve do te jete 20.000.000 leke te reja, ku 50% do të jene grante per biznese sociale dhe 50% per orientimin e te rinjve drejt nje profesioni. 

Ndërhyrja jonë do të përfshijë monitorimin e procesit të grantimit nëpërmjet teknikave te organizates dhe mjeteve ligjore në dispozicion, element kyc i rëndësishëm për transparencën e vendimmarrjes se bashkisë Tiranë, monitorimin e zbatimit të granteve dhe ecurinë e tyre ekonomike dhe sociale si dhe advokim të vazhdueshem në funksion të promovimit dhe përmirësimit të këtij procesi dhe angazhimit të aktorëve publik që ndikojnë në këtë vendimmarrje.

Qëllimi i ketij projekti eshte stimulimi i një procesi transparent, të qëndrueshëm dhe të drejtë gjatë procesit të përzgjedhjes dhe zbatimit të granteve të nxitjes së punësimit nëpërmjet monitorimit dhe rekomandimeve.

Objektivat: 

1. Monitorimi i procesit të përzgjedhjes dhe te zhvillimit të 40 bizneseve sociale rinore duke përfshirë të gjithe individët fitues.

2. Advokimi nëpërmjet medias, tryezave me anëtarë të bordit rinor dhe këshillit bashkiak dhe publikimi i një raporti në funksion të përmirësimit të transparencës së programit të bashkisë.

The 5th edition of Startup Weekend Tirana, an event that fosters innovation and entrepreneurship in Albania, will be held during Global Entrepreneurship Week, on 20-22 November 2015 and "Smart City" is its topics. Tirana Business Park, the main supporter and partner of this edition, the event opens the doors for the weekend, while Societe Generale Bank is the largest financial supporters for the second consecutive year.

Access Smart City, Smart Phone, aimed at finding solutions to environmental challenges, social, economic and cultural issues facing Tirana, through the use of intelligent technology. The goal of Smart City concept highlights the opportunities that are available to create cities and metropolitan areas through the use of modern technologies, provide access to services and increased quality of life. At the same time, this opens a potential market for specific technology solutions.

Dajti n'fest dedicated not only sports but also products produced by local farmers.

Free flights on 28 November, to experience Tirana from above.

Little adrenaline to warm the atmosphere we guarantee from Tirana Rock Climbing which will organize, climbing the rock to anyone who would seize the tops!

Yoga in Dajt, starting from 11.00, yoga classes in nature!

 

 • Leviz Albania
 • University of Tirana
 • EDS Foundation
 • ESN
 • FES
 • Pilot-AL
 • Startup Weekend
 • Unique Junior Enterprise
 • Dajti-n-Fest

Connect with us

Photo Gallery

 • 1.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

Newsletter

Get in touch

European Youth Association - EYA
Rr. Luigj Gurakuqi , P.89, Shk.A, K.9,
Tirana, ALBANIA
Mob: +355 66 23 23 900